** ยินดีต้อนรับเข้าสู บทเรียนออนไลน์ วิชา : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4**


บทเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เวลา : 2 ชม.

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : วิวัฒนาการของตารางทำงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมตารางทำงานจากอดีต จนถึงปัจจุบัน
- บอกความสามารถในด้านการทำงานของโปรแกรมเอ็กเซลได้
ทักษะกระบวนการ
- ค้นหาข้อมูลลักษณะความแตกต่างของโปรแกรมตารางทำงานกับ โปรแกรมประมวลผลคำได้


  แบบทดสอบก่อนเรียน   ใบความรู้/ใบกิจกรรม   แบบทดสอบหลังเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เวลา : 20 ชม.

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : โปรแกรมเอ็กเซล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- บอกขั้นตอนการเข้าและออกจากโปรแกรมได้
- บอกส่วนประกอบของโปรแกรมเอ็กเซลประกอบด้วยอะไรบ้าง
- บอกชื่อคำสั่งต่างๆ ที่เป็นรูปไอคอนบนแถบเมนู และเลือกใช้ไอคอนนั้นได้
- บอกลักษณะของสมุดงานและชีตได้
- บอกความแตกต่างของสมุดงานและชีตได้
- บอกลักษณะของการเลื่อนตำแหน่งของเซลล์ได้
- บอกประเภทของข้อมูลได้
- บอกจุดที่ใช้ในการเลือกทั้งหมดได้
- บอกวิธีการเลือกเซลเฉพาะตำแหน่งได้
- บอกวิธีการลบข้อมูลได้ถูกต้อง
- อธิบายความหมายของการทำสำเนาและการย้ายข้อมูลได้
- บอกลักษณะความแตกต่างของการทำสำเนาและการย้ายข้อมูลได้
- อธิบายการจัดการไฟล์ของสมุดงานได้
- กำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขได้
- อธิบายการจัดวางข้อมูลตามแนวตั้งหรือแนวเอียงได้

ทักษะกระบวนการ
- ใช้คำสั่งในการเข้าและออกจากโปรแกรมได้
- เลือกใช้คำสั่งต่างๆ ที่อยู่บนแถบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถทำการสลับชีตใช้งานได้
- สามารถตั้งชื่อชีตได้
- สามารถสร้างชีตใหม่ และทำการลบชีตได้
- ใช้เมาส์ในการเลื่อนตำแหน่งของเซลล์ได้
- ใช้คีย์บอร์ดในการเลื่อนตำแหน่งของเซลล์ได้
- ใช้คำสั่งในการกระโดดไปยังเซลล์ที่ต้องการได้
- ป้อนข้อมูลแต่ละประเภทลงในช่องเซลล์ได้
- ใช้เมาส์ในการเลือกช่องเซลข้อมูลได้
- ทำการลบข้อมูลที่เลือกไว้ได้
- สามารถใช้คำสั่งในการทำสำเนาได้
- สามารถทำการย้ายข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้
- สามารถทำสำเนาข้อมูลหลายๆ ข้อมูลในเวลาเดียวกันได้
- สามารถบันทึกข้อมูลลงในไฟล์เพื่อทำการเก็บข้อมูลได้
- สร้างแฟ้มงานขึ้นมาใหม่ได้
- สามารถปิดงานเอกสารได้
- สามารถเปิดงานเอกสารขึ้นมาใช้ใหม่ได้
- สามารถพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- สามารถกำหนดฟอนต์ และขนาดตัวอักษรได้
- เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวหนา ตัวเอน และตัวขีดเส้นใต้ได้
- จัดข้อมูล ชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง จัดชิดขวา ได้
- สามารถทำการเติมสีในเซลล์ได้
- สามารถเติมสีอักษรได้
- ใช้คำสั่งตกแต่งรูปแบบอัตโนมัติได้
- ตีเส้นตารางและเลือกเซลล์ที่ต้องการตีได้


  แบบทดสอบก่อนเรียน   ใบความรู้/ใบกิจกรรม   แบบทดสอบหลังเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เวลา : 12 ชม.

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : การคำนวณและการใช้สูตร

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- บอกความหมายของการคำนวณและการใช้สูตรได้
- สามารถบอกเครื่องหมายและความหมายที่ใช้ในการคำนวณได้
- บอกความหมายของการคำนวณและการใช้สูตรได้
- บอกความหมายของสัญลักษณ์ของฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณได้
- อธิบายความหมายของฟังก์ชันต่างๆ ได้ (MAX,MIN, AVERAGE)
- บอกความหมายของสัญลักษณ์ของฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณได้
- อธิบายความหมายของฟังก์ชันต่างๆ ได้ (SUM,IF)
- บอกความหมายของสัญลักษณ์ของฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณได้
- อธิบายความหมายของฟังก์ชันต่างๆ ได้ (IF)
ทักษะกระบวนการ
- สามารถใช้สูตรในการคำนวณได้
- สามารถป้อนและแก้ไขสูตรได้
- สามารถคัดลอกสูตรได้
- ใช้คำสั่งฟังก์ชันต่างๆ ในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ได้
- สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันได้ถูกต้องและรวดเร็ว
- สามารถกำหนดช่วงเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณได้
- บอกความหมายของสัญลักษณ์ของฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณได้
- อธิบายความหมายของฟังก์ชันต่างๆ ได้ (SUM,IF)
- ใช้คำสั่งฟังก์ชันต่างๆ ในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ได้
- สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันได้ถูกต้องและรวดเร็ว
- สามารถกำหนดช่วงเซลล์ที่ใช้ในการคำนวณได้


  แบบทดสอบก่อนเรียน   ใบความรู้/ใบกิจกรรม   แบบทดสอบหลังเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เวลา : 4 ชม.

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : การสร้างแผนภูมิ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- บอกความหมายและประเภทของข้อมูลต่างๆ ได้
- อธิบายขั้นตอนการสร้างแผนภูมิได้
- อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของแผนภูมิได้
- สามารถเปิดเครื่องมือในการตกแต่งกราฟได้
- อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของแถบเครื่องมือได้
ทักษะกระบวนการ
- บอกความหมายและประเภทของข้อมูลต่างๆ ได้
- อธิบายขั้นตอนการสร้างแผนภูมิได้
- อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของแผนภูมิได้
- สามารถเปลี่ยนรูปแบบกราฟเป็นรูปอื่นๆ ได้
- ทำการตกแต่งสีของกราฟได้
- สามารถปรับขนาดของกราฟได้


  แบบทดสอบก่อนเรียน   ใบความรู้/ใบกิจกรรม   แบบทดสอบหลังเรียน