** ยินดีต้อนรับเข้าสู บทเรียนออนไลน์ วิชา : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4**

ครูผู้สอนครูผู้สอน : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง 

เมนูบทเรียน


ข่าวและประกาศ


    บทเรียนออนไลน์นี้ผู้เรียนสามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ภายในบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระดังนี้
1. หน่วยการเรียนรู้ 1 วิวัฒนาการของตารางทำงาน
2. หน่วยการเรียนรู้ 2 โปรแกรมเอ็กเซล
3. หน่วยการเรียนรู้ 3 การคำนวณและการใช้สูตร
4. หน่วยการเรียนรู้ 4 การสร้างแผนภูมิ

    แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย เนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้, แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อให้การศึกษา
บทเรียนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรศึกษาบทเรียนตามลำดับดังนี้ คือ
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน เพื่่อดูพื้นฐานความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
2. ศึกษา เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้