** ยินดีต้อนรับเข้าสู บทเรียนออนไลน์ วิชา : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4**

ครูผู้สอนครูผู้สอน : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง 

เมนูบทเรียน


บรรณานุกรม


บรรณานุกรม


กฤษดา สารเถื่อนแก้ว. “ วิวัฒนาการของ Excel. ” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://krisdasarnt.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B
9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A14/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%
A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87excel/ (1 ตุลาคม 2559).

frickingawesome. “Excel-2010-bright-172971160.” เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาม 2559. สืบค้นได้จาก https://www.deviantart.com/frickingawesome/art/Excel-2010-bright-172971160. 2559.

Custom Icon Design . “Login Icon.” เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาม 2559. สืบค้นได้จาก http://www.iconarchive.com/show/flatastic-9-icons-by-custom-icon-design/Login-icon.html. 2559

Freepik . “books icon pack.” เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาม 2559. สืบค้นได้จาก https://www.freepik.com/free-vector/round-book-labels_815975.htm#term=books&page=1&position=2. 2559

flaticon . “Student free icon.” เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาม 2559. สืบค้นได้จาก https://www.flaticon.com/free-icon/student_194931. 2559

Female User Icon clip art Free vector . “DMCA copyright complain.” เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาม 2559. สืบค้นได้จาก https://all-free-download.com/free-vector/download/female-user-icon-clip-art_9108.html. 2559

DaPino . “Girl idea Icon” เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาม 2559. สืบค้นได้จาก http://www.iconarchive.com/show/teenage-girl-icons-by-dapino/girl-idea-icon.html. 2559

Stockio.com . “Newspaper icon” เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาม 2559. สืบค้นได้จาก https://www.stockio.com/free-icon/geronimo-newspaper. 2559