** ยินดีต้อนรับเข้าสู บทเรียนออนไลน์ วิชา : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4**

ครูผู้สอนครูผู้สอน : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง 

เมนูบทเรียน


ข่าวและประกาศ


โดย 29 เมษายน 2018, 3:58 น.รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก โดยมี อาจารย์มงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอก และคณะครูให้การต้อนรับ โรงเรียนสามเสนนอก (อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์สอบสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร) เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 959 คน และมีผู้มีสิทธิ์สอบที่สนามสอบนี้ จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม โรงเรียนวิชากร โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนสามเสนนอก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากที่ได้ฟังรายงาน เห็นได้ว่า สทศ. ได้ปรับปรุงและมีพัฒนาการมากขึ้นในด้านวัดและประเมินผลระดับชาติให้มีมาตรฐานในทุกระดับ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำความถูกต้องแม่นยำของข้อสอบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องความยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเหลือมล้ำระหว่างโรงเรียนในสังกดัต่างๆ อีกทั้งได้ให้นโยบายกับ สทศ. เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล O-NET จะต้องสามารถวัดสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนได้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูสามารถปรับวิธีการสอนตามการวัดผลได้ ซึ่งควรดำเนินการแบบคู่ขนานกัน.