** ยินดีต้อนรับเข้าสู บทเรียนออนไลน์ วิชา : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4**

ครูผู้สอนครูผู้สอน : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง 

เมนูบทเรียน


ข่าวและประกาศ


โดย ศศิพิมพ์ ด้วงคง 1 ตุลาคม 2559, 7:58 น.แนะนำบทเรียน


คำอธิบายรายวิชา

รหัส ง22244 วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

      ศึกษาหลักการของตารางทำงาน การคำนวณบนตารางทำงาน รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางทำงาน การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ การจัดรูปแบบชิ้นงาน การพิมพ์ การสร้างกราฟ ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ จัดรูปแบบชิ้นงาน สร้างกราฟ ใช้ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ประยุกต์ตารางทำงานในงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยใช้ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงประเมินผล เกี่ยวกับงาน จนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานที่ทำ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น และอดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. อธิบายหลักการพื้นฐานตารางทำงาน
๒. อธิบายหลักการทำงานพื้นฐานโปรแกรมตารางทำงาน
๓. สามารถนำข้อมูลมาจัดกระทำในตารางทำงานได้
๔. สามารถใช้โปรแกรม Excelในการคำนวณได้
๕. ใช้โปรแกรม Excel ในการนำเสนองานด้านกราฟิกได้
๖. สามารถประยุกต์การทำงานในด้านต่าง ๆ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้


    บทเรียนออนไลน์นี้ผู้เรียนสามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ภายในบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระดังนี้
1. หน่วยการเรียนรู้ 1 วิวัฒนาการของตารางทำงาน
2. หน่วยการเรียนรู้ 2 โปรแกรมเอ็กเซล
3. หน่วยการเรียนรู้ 3 การคำนวณและการใช้สูตร
4. หน่วยการเรียนรู้ 4 การสร้างแผนภูมิ

    แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย เนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้, แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อให้การศึกษา
บทเรียนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรศึกษาบทเรียนตามลำดับดังนี้ คือ
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน เพื่่อดูพื้นฐานความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
2. ศึกษา เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้
.